1544520109 เข้าชม : 50 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ณ ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองนครพนม 

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ
เข้าชม : 40 ครั้ง )