1544515864 เข้าชม : 96 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

นางสาวลลิตตา สมประเสริฐ และ นางสาวชนากานต์ ขันธรรม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม ได้รับมอบหมายจาก นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม ให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม ในวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ โดยวิทยากร คุณวสันต์ อินทะ ผู้พัฒนาระบบหนังสืออนไลน์  การอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ในการบริการงานห้องสมุด และการนำเทคโนโลยีเข้ามาบรูณาการในงานห้องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 24 คน